GPTs 스토어 50개의 GPT 봇 3시간 리뷰 영상 보내드려요!
GPTs 스토어 오픈!

GPTs 스토어 50개의 GPT 봇 3시간 리뷰 영상 보내드려요!

Bopyo Park
GPT 스티커 제작 봇을 통해 제작한 스티커

안녕하세요. 에코 뉴스레터 구독자님들

그간 지내셨나요? 벌써 제가 뉴스레터를 발행할 시간이되었네요. 이럴때 항상 느끼는것이지만 시간이 참 빠릅니다. 오늘 뉴스레터에서는 GPTs 50개 봇을 최근 리뷰했고 그 결과를 알려드리려 뉴스레터로 보내드립니다.

아래 50개의 챗봇 리뷰를 보내드리며, 유튜브 영상으로 3시간 풀영상을 업데이트 했습니다. 이 모든 봇을 리뷰하는데 10시간 정도 가까이 들었지만 이를 통해서 에코 뉴스레터 구독자님들께서 시간을 절약하실 수 있다면 충분히 보람이 있는 일이라고 생각합니다.

유튜브 영상 (영상이 길어요 3시간, 즐찾 해두시고 타임스탬프 찍으시면서 필요하실때마다 보세요)

오늘은 이렇게 선물을 보내드리며, 오늘 하루 이 영상을 마무리 하기위해서 너무 많은 시간을 할애했는데요. 항상 계신곳에서 AI를 접목하여 한계 없는 성장을 함께하셨으면 좋겠습니다.

감사합니다!

커스텀 GPTS 50개 리뷰

50개 챗봇 타임스탬프와 리스트-1
50개 챗봇 타임스탬프와 리스트-2
50개 챗봇 타임스탬프와 리스트-3
50개 챗봇 타임스탬프와 링크-1
50개 챗봇 타임스탬프와 링크-2
50개 챗봇 타임스탬프와 링크-3
50개 챗봇 타임스탬프와 링크-4
50개 챗봇 타임스탬프와 링크-5

노코드 도우미

 • 웹 플로우 마스터 (관련 지원 및 트러블 슈팅)

https://chat.openai.com/g/g-z1NynBtmc-webflow-gpt

 • 프레이머 (관련 지원 및 코딩)

https://chat.openai.com/g/g-IcZbvOaf4-framergpt


SEO 글 작성

 • Fully SEO Optimized Article including FAQ's

https://chat.openai.com/g/g-dd2qWCtR6-rank-math-seo-optimized-content-writer

 • SEO FOX (키워드를 알려주면 제목부터 아웃라인 블로그 내용까지 SEO 최적화된 글까지 작성해줌)

https://chat.openai.com/g/g-67BQ2meqw-seo-fox

 • Creative Writing Coach

https://chat.openai.com/g/g-lN1gKFnvL-creative-writing-coach

 • Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer

https://chat.openai.com/g/g-WxhtjcFNs-content-helpfulness-and-quality-seo-analyzer


영상 제작

 • Video AI by invideo

https://chat.openai.com/g/g-h8l4uLHFQ-video-ai-by-invideo

 • VideoGPT by VEED

https://chat.openai.com/g/g-Hkqnd7mFT-videogpt-by-veed

 • Video Summarizer AI

https://chat.openai.com/g/g-GvcYCKPIH-video-summarizer-ai

 • Transcript Thief

https://chat.openai.com/g/g-h0GNwHfzB-transcript-thief


마케팅

 • 본능반박봇

https://chat.openai.com/g/g-fijoRAuL5-bonneungbanbagbos

 • Copywriter GPT

https://chat.openai.com/g/g-Ji2QOyMml-copywriter-gpt

 • Digital Marketing Manager

https://chat.openai.com/g/g-d3oQvosUL-digital-marketing-manager

 • SellMeThisPen

https://chat.openai.com/g/g-cTqsEOE4C-sellmethispen

 • PowerPoint Presentation Maker by SlidesGPT

https://chat.openai.com/g/g-cJtHaGnyo-powerpoint-presentation-maker-by-slidesgpt


미드저니 달리 AI 이미지

 • Storyteller

https://chat.openai.com/g/g-dmgFloZ5w-storyteller

 • MJ v6 GPT Prompt Generator

https://chat.openai.com/g/g-RLEgkqvwi-mj-v6-gpt-prompt-generator


프롬프트 개선

 • Prompt Perfect

https://chat.openai.com/g/g-0QDef4GiE-prompt-perfect


디자인

 • 로고 디자인

https://chat.openai.com/g/g-gFt1ghYJl-logo-creator

 • 디자인 멘토 (디자인 피드백 제공)

https://chat.openai.com/g/g-0u2hbZmnm-visual-design-gpt

 • DesignerGPT (HTML 웹 페이지 제작)

https://chat.openai.com/g/g-2Eo3NxuS7-designergpt

 • Pixarize You (픽사 스타일로 셀카 바꿔주기)

https://chat.openai.com/g/g-R0UweXK24-pixarize-you

 • simpsonise-me

https://chat.openai.com/g/g-ZQrx5GsBW-simpsonise-me

 • Sticker Whiz

https://chat.openai.com/g/g-gPRWpLspC-sticker-whiz

 • Canva

https://chat.openai.com/g/g-alKfVrz9K-canva

 • Tripo3d

https://chat.openai.com/g/g-ZdktrKrrz-tripo3d

 • Coloring Book Hero

https://chat.openai.com/g/g-DerYxX7rA-coloring-book-hero

 • Diagrams: Show Me

https://chat.openai.com/g/g-5QhhdsfDj-diagrams-show-me

 • Super Describe

https://chat.openai.com/g/g-9qWC0oyBd-super-describe

 • Consistent Character GPT

https://chat.openai.com/g/g-a9JivI0y2-consistent-character-gpt


자료 조사 및 PDF

 • 논문 리서치 (Consensus)

https://chat.openai.com/g/g-bo0FiWLY7-consensus

 • AI PDF 채팅

https://chat.openai.com/g/g-V2KIUZSj0-ai-pdf

 • SciSpace

https://chat.openai.com/g/g-NgAcklHd8-scispace

 • AskYourPDF Research Assistant

https://chat.openai.com/g/g-UfFxTDMxq-askyourpdf-research-assistant


콘텐츠 요약 및 분석

 • 웹 사이트 비평가

https://chat.openai.com/g/g-ZBcH9ObZi-website-roaster-gpt


코딩 및 개발

 • Screenshot To Code GPT

https://chat.openai.com/g/g-hz8Pw1quF-screenshot-to-code-gpt


이커머스 및 흥정

 • The Negotiator

https://chat.openai.com/g/g-TTTAK9GuS-the-negotiator


일상 및 생산성

 • Sous Chef

https://chat.openai.com/g/g-3VrgJ1GpH-sous-chef

 • Convert Anything

https://chat.openai.com/g/g-kMKw5tFmB-convert-anything

 • AI Voice Generator

https://chat.openai.com/g/g-a83ktVq7n-ai-voice-generator

 • WebPilot

https://chat.openai.com/g/g-pNWGgUYqS-webpilot

 • 영어 한국어 발음 표기 봇

https://chat.openai.com/g/g-IkdCdM3AM-yeongeo-hangugeo-baleum-pyogi-bos

 • 레스토랑 메뉴 마스터

https://chat.openai.com/g/g-LSYa6iE7x-reseutorang-menyu-maseuteo

 • Professor Synapse

https://chat.openai.com/g/g-ucpsGCQHZ-professor-synapse

 • What should I watch

https://chat.openai.com/g/g-Gm9cCA5qg-what-should-i-watch

 • 22.500+ Best Custom GPTs

https://chat.openai.com/g/g-RuhDS8mbd-22-500-best-custom-gpts

 • Effortless Book Summary

https://chat.openai.com/g/g-Vdc2faxMI-effortless-book-summary


 • Language Coach

https://chat.openai.com/g/g-0g6ZdEtv6-language-coach

 • Sales Cold Email Coach

https://chat.openai.com/g/g-p0BV8aH3f-sales-cold-email-coach

 • Drilio: Social Media Content Creator Generator

https://chat.openai.com/g/g-r5EnUF9MD-drilio-social-media-content-creator-generator

 • Viral Intro Hooks

https://chat.openai.com/g/g-9BGRz0SfJ-viral-intro-hooks


아마존 셀러 커뮤니티 리더 보표의 모든것
아마존 월마트 쇼피파이 최고의 셀러들과 함께하는 커뮤니티 셀러킹덤의 리더 업무

Comments